Stadgar

Stadgar för Rågsveds Samhällsförening beslutade vid
årsmötet den 2001-05-14
§1.   Föreningens Namn
Föreningens namn är Rågsveds Samhällsförening, en ideell förening.
§2.   Ändamål
Rågsveds Samhällsförening har till syfte
att stimulera, stödja och samordna det lokala utvecklingsarbetet
att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan boende, föreningar, organisationer, m.m.
att vara en part i kontakt med myndigheter och politiker i vår stadsdel
att verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet
att genom boendemöten och kontakter med dom boende få kännedom om deras önskemål och behov
Rågsveds Samhällsförening är fristående från stat och kommun och är politiskt och religiöst obundet.
§3.   Medlemskap och utträde
Föreningen är öppen för alla boende, föreningar och organisationer som vill arbeta för föreningens ändamål och aktivt bidra till den lokala utvecklingen.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningens styrelse.
Medlemskap beviljas av styrelsen.
Om medlem önskar lämna föreningen skall styrelsen meddelas skriftligt, medlemskapet upphör då omgående.  Medlemskapet upphör om medlemsavgift ej erlagts.
§4.   Medlemsavgift / Årsavgift
Medlemsavgift / årsavgift fastställs av årsmötet. Årsmötet kan besluta om differentierad avgift.
§5.   Uteslutning 
Uteslutning kan ske av medlem som motverkar föreningens syfte, uppsåtligt skadar föreningen.
Bryter mot stadgarna eller gemensamt fattade beslut. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Medlem kan överklaga beslutet som tas upp på nästkommande årsmöte.
§6    Styrelse        
Föreningens styrelse skall bestå av 5-9 ordinarie ledamöter, med högst 9 suppleanter.
Ledamöterna väljs för en tid av ett år, suppleanter likaså. Ordförande väljs av årsmöte, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutför, när en majoritet av ledamöterna är närvarande.
Alla styrelsemöten skall vara protokollförda.
§7.   Revisor 
Årsmötet väljer två ordinarie revisorer på två år och två suppleanter på ett år.
§8.   Firmatecknare
Styrelsen utser två personer i föreningen att teckna firma.
§9.   Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Kallelse till årsmötet skall göras senast tre veckor före årsmötet. Till årsmötet kallas alla medlemmar i föreningen.
Enskild medlem har en röst, förening och organisation en röst vardera.
Styrelsen har inte förslags- och rösträtt i ärenden som rör det gångna årets verksamhet och förvaltning.
Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor före årsmöte.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 • Faställande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
 • Val av mötesledning a) ordförande b) sekreterare c) protokolljusterare tillika rösträknare
 • Styrelsen budget och verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna året
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Behandling av verksamhetsplan och budget för kommande året
 • Behandling av motioner och förslag av styrelsen
 • Övriga frågor
§10. Boendemöte           
Minst en gång varje år skall ett boendemöte hållas, senast en månad före medlemsmötet för att debattera de boendes behov, önskemål m.m.
§11. Höstmöte – medlemsmöte
Föreningen skall varje höst hålla medlemsmöte präglat av flexibla mötesformer och vara ett forum för erfarenhets utbyte och idéspridning.
Mötet skall utgöra underlag för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande år.
Vid detta möte kan också fyllnadsval till förtroendeuppdrag inom föreningen genomföras.
§12. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst 50% av medlemmarna så begär. Kallelse skall göras som till årsmöte.
§13. Valberedning
Valberedning och sammankallande i denna utses av årsmötet. Valberedning ska bestå av minst 2 högst 4 ledamötet.
§14. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§15. Årsredovisning
Styrelsen ska överlämna protokoll och övriga föreningens handlingar rörande kalenderårets verksamhet till revisorerna senast sex veckor före dagen till årsmöte
§16. Stadgeändring 
Ändring av stadgarna, kan beslutas på ordinarie årsmöte med 3/4 majoritet.
§17. Upplösning
Upplösning av föreningen beslutas endera enhälligt på ett ordinarie årsmöte eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna överlämnas till lämplig förening som arbetar för Rågsveds utveckling.